تراكم در توسعه شهر

کد شناسه :559
تراكم در توسعه شهر

تراكم در توسعه شهر تأليف : كلوديو آكيولي ، فوريس داويدسون ترجمه : نجما اسمعيل پور ، عليرضا اشتياقي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : سازمان گزارش 3 : تراكم در ذهن مشاهده گر 4 : تراكم به عنوان يك مسأله فني 5 : عوامل موثر بر تراكم 6 : توسعه هاي جديد 7 : تغيير تراكم در سكونت گاه هاي موجود 8 : بهبود وضعيت مناطق غيررسمي 9 : تراكم هاي پرنوسان 10 : تراكم قطعات يا خانه ها 11 : تراكم استفاده از مسكن 12 : تراكم و فعاليت اقتصادي 13 : تراكم و بازار زمين و مسكن 14 : تراكم و تأمين كارآمد و دفع فاضلاب 15 : حفاظت در برابر آتش 16 : جاده ها و حمل و نقل 17 : برنامه ريزي كاربري زمين 18 : پيامدهاي اجتماعي 19 : محيط زيست و پايداري توسعه شهري 20 : نتايج برنامه ريزي و طراحي 21 : مدل هاي توسعه - سطح شهر 22 : دستورالعمل هايي براي تصميم گيري طراح شهري در رابطه با تراكم در سطح سكونتگاه 23 : چيدمان سكونت گاه 24 : طراحي با هدف كارايي 25 : مسأله جبهه اصلي قطعه 26 : مسأله عرض معابر 27 : تراكم و بازار زمين 28 : تراكم و چيدمان قطعه 29 : تراكم و بهينه كردن كاربري زمين 30 : مفاهيم مديريتي و حقوقي 31 : فهرستي از ابزارهاي حقوقي و مديريتي اثرگذار بر تراكم - تراكم در توسعه شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر