تراکم در توسعه شهر

کد شناسه :559
تراکم در توسعه شهر

تراکم در توسعه شهر تألیف : کلودیو آکیولی ، فوریس داویدسون ترجمه : نجما اسمعیل پور ، علیرضا اشتیاقی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : سازمان گزارش 3 : تراکم در ذهن مشاهده گر 4 : تراکم به عنوان یک مسأله فنی 5 : عوامل موثر بر تراکم 6 : توسعه های جدید 7 : تغییر تراکم در سکونت گاه های موجود 8 : بهبود وضعیت مناطق غیررسمی 9 : تراکم های پرنوسان 10 : تراکم قطعات یا خانه ها 11 : تراکم استفاده از مسکن 12 : تراکم و فعالیت اقتصادی 13 : تراکم و بازار زمین و مسکن 14 : تراکم و تأمین کارآمد و دفع فاضلاب 15 : حفاظت در برابر آتش 16 : جاده ها و حمل و نقل 17 : برنامه ریزی کاربری زمین 18 : پیامدهای اجتماعی 19 : محیط زیست و پایداری توسعه شهری 20 : نتایج برنامه ریزی و طراحی 21 : مدل های توسعه - سطح شهر 22 : دستورالعمل هایی برای تصمیم گیری طراح شهری در رابطه با تراکم در سطح سکونتگاه 23 : چیدمان سکونت گاه 24 : طراحی با هدف کارایی 25 : مسأله جبهه اصلی قطعه 26 : مسأله عرض معابر 27 : تراکم و بازار زمین 28 : تراکم و چیدمان قطعه 29 : تراکم و بهینه کردن کاربری زمین 30 : مفاهیم مدیریتی و حقوقی 31 : فهرستی از ابزارهای حقوقی و مدیریتی اثرگذار بر تراکم - تراکم در توسعه شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر