اصول مدیریت ساخت و تجهیز کارگاه

کد شناسه :5954
اصول مدیریت ساخت و تجهیز کارگاه

اصول مدیریت ساخت و تجهیز کارگاه تألیف : محمد جعفر پورمختار - عمران - کتاب پرهام - 1 : تاریخچه مدیریت 2 : کلیات مدیریت ساخت و کنترل پروژه 3 : سیر تکاملی پروژه - مطالعات پروژه 4 : اجرای کار و شروع عملیات ( تجهیز و راه اندازی کارگاه ) 5 : مهندسی ایمنی ( حفاظت و ایمنی در محیط کار ) و بیمه 6 : مدیریت کارگاهی : شرایط عمومی پیمان الف : تعاریف و مفاهیم ب : تأییدات و تعهدات پیمانکار ت : تعهدات و اختیارات کارفرما ث : تضمین ، پرداخت ، تحویل کار ج : حوادث قهری ، فسخ ، تعلیق ، هزینه تسریع کار ، خسارت تأخیر - اصول مدیریت ساخت و تجهیز کارگاه - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر