توسعه شهرنشيني و صنعت گردشگري در ايران

کد شناسه :6130
توسعه شهرنشيني و صنعت گردشگري در ايران

توسعه شهرنشيني و صنعت گردشگري در ايران از مفهوم تا راه كار تأليف : بهمن كارگر - گردشگري - كتاب پرهام - بخش اول : توسعه شهرنشيني 1 : شهر در جهان در حال توسعه 2 : شهرنشيني و نيازهاي اوليه 3 : فرار و گريز از شهرها 4 : شهر و تمدن شهرنشيني در ايران بخش دوم : صنعت گردشگري 1 : تاريخچه و اهداف 2 نقش گردشگري در تغيير زيرساخت ها و هنجارها 3 : گردشگري و توسعه 4 : نقش اكولوژي محيطي و رشد صنعت گردشگري 5 : صنعت گردشگري در ايران 6 : مسائل گردشگري 7 : پيشنهادات و راه كارها - توسعه شهرنشيني و صنعت گردشگري در ايران از مفهوم تا راه كار - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر