مقدمه اي بر تاريخ و تحول شهرنشيني با تاكيد بر ايران

کد شناسه :777
مقدمه اي بر تاريخ و تحول شهرنشيني با تاكيد بر ايران

مقدمه اي بر تاريخ و تحول شهرنشيني با تأكيد بر ايران تأليف : حجت مهكويي ، حميد صابري - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : كليات و مفاهيم 2 : شهر و شهرنشيني در بين النهرين ، يونان و رم 3 : تاريخ شهر و شهرنشيني در دوران استثمار گرايي ، رنسانس و ماقبل صنعتي 4 : شهر و شهرنشيني در خاورميانه و سرزمين هاي اسلامي 5 : نظام اجتماعي ، شهر و شهرنشيني در ايران قبل و بعد از اسلام - مقدمه اي بر تاريخ و تحول شهرنشيني با تأكيد بر ايران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر