سکه های ایران زمین

کد شناسه :813
سکه های ایران زمین

سکه های ایران زمین تألیف : سیدعلی اصغر شریعت زاده - باستان شناسی - کتاب پرهام - موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک - معرفی برخی از سلسله ها - سکه های قبل از اسلام - لیدیه - شاهنشاهی هخامنشی - یونان باستان - سلسله بطالسه - امپراطوری مقدونی - سلسله سلوکیان - شاهان کاپادوکیه - امپراتوری روم - امپراتوری بیزانس - شاهنشاهی اشکانی - شاهان الیمایی - شاهان پارس - سلسله کوشانی - شاهنشاهی ساسانیان - سکه های دوره اسلامی - عرب ساسانی امرای طبرستانی - امویان - عباسیان - سامانیان - غزنویان - غوریان - سلاجقه عراق - سلاجقه روم - سلاجقه کرمان - خوارزمشاهیان - ایلخانان مغول - ایلخانان دست نشانده - سربداران - آل مظفر - آل جلایر تیموریان - قراقویونلو - آق قویونلو - امپراتوری عثمانی - صفویه - شاهان افغان - افشاریه - شاهان درانی - زندیه - سکه ها و مدال های دوره قاجار - سکه ها و مدال های یادبودی دوره پهلوی - پلاک های یادبود - نشان های سلطنتی - جدول واژگان یونانی - سکه های ایران زمین - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر