برنامه ریزی بریتانیایی

کد شناسه :9009
برنامه ریزی بریتانیایی

برنامه ریزی بریتانیایی : پنجاه سال سیاست گذاری شهری و منطقه ای تألیف : بری کاینگورس ترجمه : عارف اقوامی مقدم - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : پیشگفتار و مرور اجمالی 2 : مسکن 3 : اختیار گرائی در برابر منطقه بندی 4 : نظام برنامه ریزی و طرح های توسعه 5 : پرداخت غرامت و حق مرغوبیت 6 : ابعاد منطقه ای برنامه ریزی پیرانشهری 8 : حفاظت ، حراست و میراث : بسط مفاهیم و کاربردها 9 : برنامه ریزی بریتانیایی در بستر اروپایی 10 : طراحی 11 : نقش متحول دادگاه ها در برنامه ریزی 12 : انگاره و واقعیت 14 : برنامه ریزی حمل و نقل 15 : شهرهای جدید 16 : شراکت بخش عمومی و خصوصی 17 : برنامه ریزی زیست محیطی 18 : چشم انداز امریکایی برنامه ریزی بریتانیایی - برنامه ریزی بریتانیایی : پنجاه سال سیاست گذاری شهری و منطقه ای - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر