سیاست های شهری

کد شناسه :9145
سیاست های شهری

سیاست های شهری : رویکردی انتقادی تألیف : آلن کاکرین ترجمه : عارف اقوامی مقدم - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : سیاست شهری چیست 2 : کشف ریشه ها : نژاد ، بی نظمی و فقر 3 : مدیریت گرایی و شهر 4 : معناهای جامعه محلی 5 : مدیریت مکان های ناامن 6 : رقابتمندی ، بازار و کارآفرینی گرایی شهری 7 : پذیرش چرخش فرهنگی 8 : نئولیبرالیسم و جهانی سازی سیاست های شهری 9 : تغییر شکل نظام رفاه ، تحول در انگاره سیاست های شهری - سیاست های شهری : رویکردی انتقادی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر