شهری شدن سرمایه

کد شناسه :9297
شهری شدن سرمایه

شهری شدن سرمایه ، چرخه ی دوم انباشت سرمایه در تولید محیط مصنوع تألیف : دیوید هاروی ترجمه : عارف اقوامی مقدم - 1 : فرایند شهری تحت نظام سرمایه داری چهارچوبی برای تحلیل 2 : جغرافیای انباشت سرمایه داری به سوی بازسازی نظریه ی مارکسی 3 : رانت انحصاری - طبقاتی ، سرمایه ی مالی و انقلاب شهری 4 : رانت زمین در نظام سرمایه داری 5 : ساختار طبقاتی و نظریه ی جدایی گزینی اسکان 6 : جایگاه سیاست های شهری 7 : تبیین ایدئولوژی برنامه ریزی 8 : شهری شدن سرمایه - شهری شدن سرمایه ، چرخه دوم انباشت سرمایه در تولید محیط مصنوع - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر