تحلیل و طراحی خطوط بالاستی راه آهن

کد شناسه :9887
تحلیل و طراحی خطوط بالاستی راه آهن

اصول و مبانی تحلیل و طراحی خطوط بالاستی راه آهن تألیف : سید جواد میرمحمدصادقی - عمران - کتاب پرهام - فصل اول : کلیات : 1 : مقدمه 2 : ساختار سازه ای خطوط راه آهن 3 : الگوریتم تحلیل و طراحی خطوط بالاستی راه آهن فصل دوم : بارگذاری خطوط راه آهن : 1 : مقدمه 2 : انواع نیروهای وارد بر خطوط راه آهن 3 : ضریب ضربه دینامیکی فصل سوم : تحلیل و طراحی ریل : 1 : مقدمه 2 : مشخصات فنی و عمومی ریل 3 : تحلیل و طراحی ریل 4 : ضوابط خاص ریل در خطوط راه آهن سریع السیر فصل چهارم : تحلیل و طراحی تراورس : 1 : مقدمه 2 : مشخصات فنی و عمومی تراورس ها 3 : تحلیل و طراحی تراورس 4 : ضوابط خاص تراورس در خطوط راه آهن سریع السیر فصل پنجم : تحلیل و طراحی سیستم اتصالات ریل به تراورس : 1 : مقدمه 2 : مشخصات فنی و عمومی تراورس ها 3 : تحلیل و طراحی تراورس 4 : ضوابط خاص تراورس در خطوط راه آهن سریع السیر فصل پنجم : تحلیل و طراحی سیستم اتصالات ریل به تراورس : 1 : مقدمه 2 : مشخصات فنی و عمومی سیستم اتصالات ریل به تراورس 3 : تحلیل و طراحی اتصالات ریل به تراورس 4 : سیستم های اتصال ریل به تراورس در خطوط راه آهن سریع السیر فصل ششم : تحلیل و طراحی لایه های بالاست و زیربالاست : 1 : مقدمه 2 : مشخصات فنی و عمومی لایه های بالاست و زیربالاست 3 : رفتار مکانیکی لایه های بالاست و زیربالاست 4 : تحلیل و طراحی لایه های بالاست و زیربالاست 5 : ضوابط خاص بالاست و زیربالاست در خطوط راه آهن سریع السیر فصل هفتم : تحلیل و طراحی زیرسازی خطوط راه آهن : 1 : مقدمه 2 : مشخصات فنی و عمومی زیرسازی خطوط راه آهن 3 : ارزیابی عملکرد مهندسی مصالح لایه بستر خطوط راه آهن 4 : بررسی رفتار مکانیکی و مبانی طراحی لایه بستر خطوط راه آهن 5 : روش های تقویت لایه بستر در خطوط راه آهن 6 : زهکشی در خطوط راه آهن فصل هشتم : ارزیابی پارامتریک معیارهای طراحی خطوط بالاستی راه آهن : 1 : مقدمه 2 : ارزیابی پارامتریک معیارهای طراحی ریل 3 : ارزیابی پارامتریک معیارهای طراحی تراورس 4 : ارزیابی پارامتریک معیارهای طراحی لایه های بالاست و زیربالاست - اصول و مبانی تحلیل و طراحی خطوط بالاستی راه آهن - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر