برنامه ريزي روستايي با تاكيد بر ايران

کد شناسه :10203
برنامه ريزي روستايي با تاكيد بر ايران

برنامه ريزي روستايي با تأكيد بر ايران تأليف : سيد حسن مطيعي لنگرودي - جغرافيا - كتاب پرهام - 1 : تعاريف و اهميت برنامه ريزي روستايي 2 : روستا و روستانشيني در ايران 3 : تاريخچه برنامه ريزي روستايي 4 : ديدگاهها و نظريه هاي توسعه روستايي 5 : روشهاي برنامه ريزي براي توسعه فيزيكي روستا 6 : روشهاي تعيين مراكز خدمات روستايي 7 : برنامه ريزي صنايع روستايي 8 : مديريت جديد براي نوسازي روستايي ( تجربه اروپايي و شمال آمريكا ) - برنامه ريزي روستايي با تأكيد بر ايران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر