جغرافیا و شهرشناسی

کد شناسه :10230
جغرافیا و شهرشناسی

جغرافیا و شهرشناسی تألیف : یداله فرید -شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : تعاریف و دیدگاه ها 2 : بررسی شهر در محدوده طبیعی و ناحیه ای 3 : طرح و نقشه و ساختار شهری 4 : بافت اکولوژیکی شهر 5 : توسعه و واژه شناسی ارگانیسم شهری 6 : جمعیت شهری 7 : نقش و کار شهری 8 : متابولیسم شهری 9 : سیمای زندگی اجتماعی در شهر 10 : حد متناسب شهری و تراکم آن 11 : شهر و ناحیه 12 : طبقه بندی شهرها بر حسب سیستمهای اقتصادی و اجتماعی - جغرافیا و شهرشناسی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر