مدیریت و کنترل پروژه - ویرایش جدید

کد شناسه :10289
مدیریت و کنترل پروژه - ویرایش جدید

مدیریت و کنترل پروژه ( در ساختاری نو و به هنگام شده با افزایش 7 فصل جدید) تألیف : علی حاج شیرمحمدی - مدیریت - کتاب پرهام - 1 : مقدمه - معرفی 2 : دوره زمانی یک پروژه 3 : سازمان یک پروژه 4 : مدیریت یکپارچگی پروژه 5 : مدیریت محدوده پروژه و ساختار شکست کار 6 : معرفی روش های برنامه ریزی شبکه 7 : ساختار شبکه 8 : نمودارهای گانت و شبکه های دارای مقیاس 9 : برآورد زمان 10 : محاسبات زمان 11 : محاسبات زمان در شبکه های گرهی 12 : شبکه های پیش نیازی - توسعه ای بر شبکه های مسیر بحرانی 13 : شبکه های دارای زمان احتمالی 14 : شبکه های دارای فعالیت های احتمالی 16 : تخصیص منابع ، هموارسازی منابع 17 : کنترل هزینه و پیشرفت پروژه 18 : برنامه ریزی بودجه 19 : مدیریت مخاطرات ( ریسک های پروژه ) 20 سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه ها 21 : پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی و کنترل پروژه - مدیریت و کنترل پروژه ( در ساختاری نو و به هنگام شده با افزایش 7 فصل جدید ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر