شورشي ها

کد شناسه :12056
شورشي ها

شورشي ها مقالاتي در باب نظريه برنامه ريزي نوشته جان فريدمن ترجمه مجتبي رفيعيان و مونس نظري - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : الگوي برنامه ريزي بده -بستاني 2 : معرفت شناسي رويه هاي اجتماعي 3 : سرآغازي بر جامعه خوب 4 : ميانجي گري برنامه ريزي راديكال 5 : بازانديشي مفهوم فقر مدل اقتدار بخشي يا عدم اقتدار بخشي 6 : ظهنر مفهوم جامعه مدني 7 : مروري بر نظريه برنامه ريزي 8 : شهرخوب در دفاع از انديشه هاي آرمان گرايانه 9 : فرهنگ هاي متنوع و متكثر در برنامه ريزي 10 : انتقاد از نظريه برنامه ريزي - شورشي ها مقالاتي در باب نظريه برنامه ريزي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر