امنیت شهری بهمن کارگر

کد شناسه :3065
امنیت شهری بهمن کارگر

امنیت شهری ( ارزیابی کارایی خدمات انتظامی و امنیتی در نظام مدیریت شهری ) تألیف : بهمن کارگر - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : اصول و روش تحقیق 2 : مبانی نظری پژوهش 3 : ویژگی های جغرافیای طبیعی ، انسان و رشد و شکل گیری شهر تهران و ملاحظات امنیتی برخاسته از آن 4 : کارکرد و ساختار نظام مدیریت شهری در دوره سنتی و معاصر در تهران (سیاستگذاری ها و راهبردها ) 5 : آشنایی با پلیس کشورهای جهان 6 : کارکرد و ساختار خدمات انتظامی و امنیتی در دوره ی سنتی و دوره معاصر در تهران 7 : مورد شناسی ( ازگل ، پیشینه ، ساختار و ارزیابی ) نتیجه گیری نهایی و ارائه پیشنهادات - امنیت شهری ( ارزیابی کارایی خدمات انتظامی و امنیتی در نظام مدیریت شهری ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر