ايده شهرستان خلاق (بحث سياست شهري )

کد شناسه :13527
ايده شهرستان خلاق (بحث سياست شهري )

ايده شهرستان خلاق ( بحث سياست شهري ) تأليف : دبروسلاو ويكتور ، ماخ ، پيوتر رادونسكي ترجمه : رقيه ودايع خيري ، احسان درستكار ، شقايق شهبازي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مقابله تئوري با عمل 2 : مناقشات موجود در شهرهاي خلاق 3 : ميراث به عنوان محركي براي شهرهاي خلاق 4 : نظريه طبقه خلاق ، روش شناسي و مفاهيم سياستي 5 : جستجو براي شهر خلاق : توسعه شهري از طريق آموزش و استراتژي هاي فرهنگي در مدلين ، كلمبيا 5 : طبقه خلاق در شهرهاي لهستان 6 : مداخله پايدار نقش عمل گرايي طراحي در تحريك تغيير در سيستم ارزش ها 7 : آيا كراكوف براي اعضاي جوان طبقه خلاق جذاب است ؟ مفاهيم سياست شهري 8 : كمك هاي تئاتر خياباني به شهر خلاق 9 : خلاقيت به عنوان بخشي از استراتژي هاي پايتخت فرهنگي اروپا موردي از لهستان 10 : درك تعريف جديد HUB براي پيشرفت شبكه فراملي براي شركت هاي خلاق 11 : از شهرهاي خلاق تا نواحي خلاق : برنامه منطقه فرهنگي لومباردي 12 : چگونه شهر را در واقعيت پيچيده ادراه كرد ؟ 13 : شهرهاي خلاق در لهستان : شيوه هاي مناسب در مقايسه با نمونه هاي اروپاي غربي 14 : استرانژي سازي صنايع خلاق در چين : تناقضات و تنش هاي سياست فرهنگي در چين 15 : پتانسيل خلاق شهرستان جوان روستايي : مورد مطالعه كاچكانار 16 : سرمايه خلاق در شهرهاي كوچك ، نيوپلوميك به عنوان نمونه 17 : فرم شهر خوب ، نيويورك خلاق ، دانشگاه اقتصاد كراكوف هلند 18 : استراتژي مشاركت درباره شهر سبز بانكوك - ايده شهرستان خلاق ( بحث سياست شهري ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر