مباحثي در برنامه ريزي شهري با تاكيد بر شهر مشهد ج 1 - شاكري روش

کد شناسه :13576
مباحثي در برنامه ريزي شهري با تاكيد بر شهر مشهد ج 1 - شاكري روش

مباحثي در برنامه ريزي شهري با تأكيد بر شهر مشهد جلد اول تأليف : مجتبي شاكري روش ، غلامرضا عباس زاده ، جواد ذبيحي ، مصطفي اكبري مطلق - شهرسازي - كتاب پرهام - بخش اول : توسعه فيزيكي و كالبدي شهر : 1 : بررسي و تأثير توسعه افقي شهر مشهد با توجه به معيارهاي پايدار ( آب و خاك ) 2 : بررسي وضعيت بافت هاي شهر مشهد با توجه به معيارهاي پايداري 3 : بررسي ميزان تحقق و تغييرات كاربري هاي عمده طرح تفصيلي بخش دوم : فسضاسي سبز شهري : 4 : دستيابي به سرانه مطلوب فضاي سبز شهري ، گامي به سوي توسعه پايدار در شهر مشهد 5 : تحليل فضايي دسترسي نواحي شهر مشهد به پارك هاي شهري 6 : بام سبز ، رهيافتي براي رسيدن به توسعه فضاي سبز شهري بخش سوم : حمل و نقل شهري 7 : ابتكارهاي حمل و نقل پايدار شهري در كانادا : چشم انداز جديد در زمينه حمل و نقل شهري 8 : بررسي شاخص دسترسي مناطق شهر مشهد بر پايه جمعيت و اشتغال بخش جهارم : مسائل اجتماعي و فرهنگي شهر 9 : بررسي گسترش شهر مشهد با توجه به شاخص پايداري جمعيت 10 : بررسي توزيع فضايي جرم در سطح مناطق شهرداري مشهد - مباحثي در برنامه ريزي شهري با تأكيد بر شهر مشهد جلد اول - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر