دلبستگی به مکان - پیشرفت ها در تئوری روش ها و کاربردها - سجاد زاده

کد شناسه :14086
دلبستگی به مکان - پیشرفت ها در تئوری روش ها و کاربردها - سجاد زاده

دلبستگی به مکان : پیشرفت ها در تئوری روش ها و کاربردها نوشته لینی سی مانزو - پاتریک دیوین رایت ترجمه حسن سجادزاده و بهنام قاسم زاده - معماری - پویایی هم افزای مکان - مقایسه نظریه های دلبستگی مکانی و دلبستگی میان فردی - دلبستگی به مکان در عصر تحرک - در جست و جوی ریشه ها دلبستگی به مکان اجتماعی و نقش آن در توسعه سرمایه اجتماعی - دلبستگی به مکان همچون کنش گفتمانی -نگاهی دوباره به آن سوی استعاره کالا - تبیین دلبستگی های فراملی از طریق روایت های محلی - شیوه های مبتنی بر عکس برای درک معانی مکان به عنوان اساس دلبستگی - جنبه های نظری و روش شناسانه دلبستگی به مکان - گره فرسوده مشکل اساسی - دلبستگی یه مکان تعیین هویت جامعه و التزام به حفظ محیط زیست - پویایی دلبستگی به مکان در جهانی با اقلیم تغییر یافته - بررسی ضلع تاریک دلبستگی به مکان - جدا نشو - دلبستگی به مکان پیشرفت ها در تئوری روش ها و کاربردها - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر