توسعه درونی و میان افزا رویکردهای متاخر توسعه در بافت های کهن - حاج علیزاده

کد شناسه :14607
توسعه درونی و میان افزا رویکردهای متاخر توسعه در بافت های کهن - حاج علیزاده

توسعه درونی و میان افزار : رویکردهای متأخر توسعه در بافت های کهن تألیف : احمد حاج علیزاده ، امین ابراهیمی ، بهروز نوید - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مفاهیم توسعه 2 : بافت های فرسوده شهری 3 : توسعه از طریق تجهیز فضاهای عمومی و محرک توسعه 4 : توسعه میان افزا : توسعه درونی در مقیاس خرد 5 : رویکرد مختلف درباره بناهای میان افزا در زمینه های تاریخی 6 : اصول و مبانی توسعه میان افزا 7 : بررسی تجارب با تأکید بر محرک های توسعه شهری 8 : بررسی تجارب با تأکید بر توسعه درونی 9 : بررسی تجارب با تأکید بر ارتقا استخوانبندی و بهسازی 10 : بررسی تجارب با تأکید بر بناهای میان افزا - توسعه رونی و میان افزا ، رویکردهای متأخر توسعه در بافتهای کهن - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر