حكمروايي نوين شهري ج 2

کد شناسه :14978
حكمروايي نوين شهري ج 2

حكمروايي نوين شهري : رويكردها ، مفاهيم ، مسائل و چالش ها جلد دوم تأليف : علي اصغر محكي ، سيد احمد فيروزآبادي ، حسين ايماني جاجرمي ، محمدحسين پناهي و ... شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : شهرداري به منزله يك نهاد اجتماعي ، طرح انتقادي برخي مباحث نظري پايه 2 : وضعيت مطلوب فرهنگي شهرداري به منزله نهاد اجتماعي در افق چشم انداز 1404 - 3 : چشم انداز وضعيت مطلوب مديريت شهري در افق 1404 - 4 : امكان يا امتناع تبديل شهرداري از سازمان خدماتي به نهادي اجتماعي : توجه به راهكارهاي همكاري و شراكت با سازمان هاي داوطلبانه 5 : بازشناسايي چالش هاي حقوقي شهرداري به منزله نهاد اجتماعي 6 : زوريخ الگويي براي مشاركت شهروندي 7 : وضعيت موجود و مطلوب شهروندي اجتماعي در تهران و راهكارهاي ارتقاي آن 8 : اهداف ، وظايف و مأموريت هاي مديريت شهري در شرايط شكل گيري نهاد اجتماعي 9 : هويت ، شهروندي فرهنگي و نقش شهرداري ها 10 : نهادهاي اجتماعي در مديريت شهري ، مرور سه تجربه در ايران ( شوراياري ، سازمان هاي محله محور ، طرح مديريت محله ) 11 : شناخت وضعيت اعتماد نهادي و عوامل موثر بر اعتماد نهادي به شهرداري تهران 12 : رابطه قدرت و نقش شهرداري در شكل گيري نشانه هاي شهري مدرن تهران ، مطالعه موردي : شمس العماره ، برج آزادي ، برج ميلاد 13 : بررسي سير تحول شهرداري تهران از سازماني خدماتي تا نهادي اجتماعي 14 : جايگاه نظارت همگاني در حوزه نهاد اجتماعي شهرداري - حكمروايي نوين شهري ، رويكردها ،مفاهيم ، مسائل و چالش ها جلد دوم - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر