اصول ساماندهي و توانمندسازي سكونت گاه هاي غيررسمي

کد شناسه :14987
اصول ساماندهي و توانمندسازي سكونت گاه هاي غيررسمي
موجود نیست

اصول ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي تأليف : بهمن كارگر و حميد بحرايي و عليرضا محمود نيا - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : شهرنشيني ، فقر و سكونتگاه غيررسمي 2 : در جستجوي مفهوم محلات نابسامان شهري 3 : نظريه ها و علل پيدايش محله هاي نابسامان شهري 4 : زمينه هاي شكل گيري رويكرد ساماندهي و توانمند سازي در مقياس محلات شهري 5 : رويكردهاي بانك جهاني در ساماندهي مناطق نابسامان شهري 6 : پيشينه و ساختار كلي فرايند مطالعات و تهيه برنامه هاي ساماندهي و بهسازي محلات نابسامان شهري 7 : شاخص هاي شناخت ، فنون گروه بندي و گزينش محلات در اولويت برنامه 8 : روش ها و فنون تسهيل گيري در فرآيند ساماندهي ، توانمندسازي محلات هدف برنامه هاي توسعه شهري 9 : گونه شناسي سكونتگاههاي غيررسمي از نظريه مولفه ياس و اميد ، پايداري و امنيت اجتماعي 10 : ارزيابي طرح و برنامه هاي پيشنهادي ساماندهي و توانمندسازي 11 : آينده نگري گسترش محلات نابسامان شهري و راهبردهاي كنترل - اصول ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر