آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی

کد شناسه :15027
آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی

آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی - نوشته سیدرضا موسوی و نسترن اسمعیل پور زنجانی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1: مفاهیم و تعاریف برنامه ریزی 2 : سیر تحولات نظریه های برنامه ریزی شهری و نظام تصمیم گیری در شهر 3 : جمعیت و کاربرد آن در برنامه ریزی 4 : مکانیابی فعالیت ها در اراضی شهری 6 : کیفیت ابنیه و بافت ها ی شهری و تعیین معیارهای طبقه بندی و نقشه کیفیت ابنیه 7 : مسکن 8 : محیط طبیعی 9 : سرانه های شهری و مسکونی 10 : برنامه ریزی استراتژیک - آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر