روانشناسی محیطی تحولات جدید - کریمی آذری

کد شناسه :15042
روانشناسی محیطی تحولات جدید - کریمی آذری

روانشناسی محیطی تحولات جدید نوشنه جورج والنتین و لوسیلا گامز ترجمه امیررضا کریمی آذری و رضا پرویزی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : کاربست نظریات و چارچوب های روانشناسی محیطی در طراحی مراقبت بهداشتی مبتنی بر شواهد 2 : فضاهای کاری فیزیکی معاصر بازنگری پژوهش ها گرایش ها و مفاهیم رایج برای کاوش های آینده در روانشناسی محیطی 3 : ابعاد روانشناختی پایداری 4 : مباحث رایج در خصوص تغییر جهت گیری فضایی انسان چگونگی تعامل و درهم کنش نشانه های هندسی و غیر هندسی 5 : انگیزه های روانشناختی جامعه شناختی و فرآیندهای خودتنظیمی که موجب فعالسازی رفتارهای مسئولانه در قبال محیط زیست می شوند 6 : یادگیری محیطی و تفاوت های جنسیتی 7 : خانه روانشناختی و رابط بین متغیرهای فردی و ویژگی های ساختاری در ساختمان خانه ها شامل دو مطالعه تجربی 8 : آسیب شناسی روانی به عنوان اختلالات ناشی از کار 9 : فراتر از منظر خدمات رسانی چگونگی تأثرگذاری خدماترسانی اجتماعی نمادین و ترمیمی بر رفتار مصرف کننده 10 : پیش بینی ترس واقعی و محسوس از جرم با استفاده از متغیرهای انفرادی و محیطی تحلیل سطحی 11 : توسعه و تحول آینده نظریات در حوزه روانشناسی محیطی نقش روانشناسان محیطی به عنوان پژوهشگر و متخصص عمل گرا 12 : رابطه بین اولویت چشم انداز و سلامتی بخشی ادراک شده گرایش های رایج پژوهش و پیشنهاداتی برای مطالعات آینده 13 : سطوح متفاوت هویت مکانی از قلمرو واقعی تا طبقه بندی اجتماعی 14 : تغییرات محیطی و اثرات روانشناختی - روانشناسی محیطی تحولات جدید - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر