بررسي ماهيت قراردادهاي پيمان و پيمانكاري EPC - حميدپور رازيان

کد شناسه :15107
بررسي ماهيت قراردادهاي پيمان و پيمانكاري EPC - حميدپور رازيان

بررسي ماهيت قراردادهاي پيمان و پيمانكاري EPC تأليف : رسول حميدپور رازيان و محمد نوري - عمران - كتاب پرهام - فصل اول : مفهوم ،ماهيت و انواع قراردادهاي پيمانكاري 1 : مفاهيم 2 : مفهوم و ماهيت قراردادهاي پيمانكاري 3 : انواع قراردادهاي پيمانكاري فصل دوم : ويژگيها ، معايب و مزاياي قراردادهاي EPC و مشكلات اجرايي آن 1 : روش هاي اجرايي قراردادهاي پيمانكاري 2 : مشكلات اجرايي روش EPC در طرح هاي داخلي فصل سوم : ماهيت و شرايط قراردادهاي پيمانكاري EPC تعهدات پيمانكار در مقايسه با قواعد عمومي قراردادها 1 : قواعد عمومي قراردادها 2 : ماهيت قراردادهاي پيمانكاري PEPC 3: شرايط قراردادهاي پيمانكاري EPC 4 : آثار تعهدات پيمانكار در قراردادهاي پيمانكاري EPC 5 : بررسي خاتمه قراردادهاي پيمانكاري - بررسي ماهيت قراردادهاي پيمان و پيمانكاري EPC - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر