از زمان و معماری - چ 10

کد شناسه :3287
از زمان و معماری - چ 10

از زمان و معماری تألیف : منوچهر مزینی - معماری - کتاب پرهام - فصل اول : 1 : تکنولوژی و تأثیرات آن در معماری 2 : نهضتهای مؤثر در پیدایش مدرنیسم در معماری 3 : نهضتهای هنری و معماری مؤثر در گرایشهای امروز 4 : نقش مدارس معماری در تجلی و رواج مدرنیسم فصل دوم : 1 : فرانک لوید رایت 2 : لوکوربوزیه : روح ناآرام 3 : میس ون دررو : کمال خواه و استاد ترکیب آهن و شیشه 4 : آلوارآلتو : روانی و آزادی فرم 5 : لوئی کان : پیشرفت یا بازگشت به گذشته فصل 3 : 1 : نگاهی به اوضاع جهان در حال حاضر 2 : اقتصاد ، جامعه شناسی ، سیاست 3 : پیشرفتهای علمی در عصر جدید و در حال حاضر 4 : گرایشهای جدید در فلسفه 5 : تأثیر دگرگونی ها بر علم ، هنر و معماری فصل چهارم : بررسی و تعریف چند اصطلاح رایج : مدرنیسم ، لیت مدرنیسم ، پست مدرنیسم فصل پنجم : 1 : بروتالیسم 2 : بروتالیسم در آثار معماران انگلیسی 3 : تندیسگرایی در معماری 4 : سازه گرایی در معماری 5 : بسط و پیشرفت سازه گرایی در معماری 6 : آمیزه ای از تندیسگرایی و سازه گرایی 7 : چیرگی عوامل سازه و تکنولوژی در معماری 8 : افراط در به کارگیری شیشه فصل ششم : دگرگونی در معماری فصل هفتم : تجلیات تازه دیگر - از زمان و معماری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر