روشهای سالیابی در باستان شناسی

کد شناسه :4274
روشهای سالیابی در باستان شناسی

روشهای سالیابی در باستان شناسی تألیف : فرانک بحرالعلومی شاپور آبادی - باستان شناسی - کتاب پرهام - 1 : باستان شناسی و تاریخگذاری 2 : سالیابی رشد حلقه های درختان (دندروکرونولوژی ) 3 : ساختمان اتم 4 : روشهای سالیابی رادیومتریک (پرتوسنجی ) 5 : سالیابی با استفاده از واپاشی ایزوتوپهای پرتوزا 6 : سالیابی کرن 14 - 7 : سالیابی ترمولومینسانس (گرمالیان ) 8 : سالیابی تشدید اسپین الکترونی ( ESR ) 9 : سالیابی رد شکاف هسته ای 10 : سالیابی دیرینه مغناطیسی 11 : روشهای سالیابی با استفاده از تغییرات شیمیایی 12 : سالیابی ابسیدین هیدراته شده (آبدار شده ) 13 : روشهای سالیابی نسبی استخوان 14 : سالیابی راسمیک شدن اسیدهای آمینه - روشهای سالیابی در باستان شناسی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر