برنامه ریزی و طراحی کالبدی سکونتگاه های روستایی

کد شناسه :629
برنامه ریزی و طراحی کالبدی سکونتگاه های روستایی

برنامه ریزی و طراحی کالبدی سکونتگاه های روستایی تألیف : سید رامین غفاری - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مبانی نظری (تعاریف و مفاهیم ) 2 : شناسایی و تعیین حوزه ی نفوذ ) 3 : ( مطالعات طبیعی ، اقتصادی و جمعیتی در برنامه ریزی و طراحی کالبدی ) 4 : تاریخ پیدایش ، موقع و مقر ، ریخت شناسی و گسترش ادواری 5 : تعیین محدوده ی محلات ، کیفیت ابنیه ، نوع مالکیت و ...6 : مسکن روستایی 7 : شبکه ی معابر ( تعریف ، طراحی و توسعه و تعریض ) 8 : کاربری زمین ، نرم ها و استانداردهای ارائه ی خدمات 9 : تغییر کاربری زمین عوامل ، انگیزه ها و اثرات 10 : ضوابط و مقررات - برنامه ریزی و طراحی کالبدی سکونتگاه های روستایی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر