اسكان غير رسمي و امنيت تصرف زمين

کد شناسه :6757
اسكان غير رسمي و امنيت تصرف زمين

اسكان غيررسمي و امنيت تصرف زمين تأليف : هاشم داداش پور ، بهرام عليزاده - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : درآمدي بر سكونتگاه هاي غيررسمي در جهان 2 : بررسي مكاتب ، انديشه هاي آكادميك و نگرش هاي دولتي در زمينه اسكان هاي غيررسمي 3 : برنامه ها و رويكردهاي حاكم در زمينه اسكان هاي غيررسمي 4 : مالكيت و رويكردهاي ارتقايي امنيت آن در اسكان هاي غيررسمي 5 : تأمين امنيت تصرف در اسكان هاي غيررسمي (بررسي سياست ها، راهبردها و برنامه هاي اجرايي ) 6 : اسكان غيررسمي در ايران و بررسي ميزان امنيت تصرف زمين در آن ها 7 : تجارب جهاني 8 : تجارب كشور ايران در زمينه بهبود اسكان هاي غيررسمي - اسكان غيررسمي و امنيت تصرف زمين - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر