مفاهيم كليدي در مطالعات شهري

کد شناسه :7333
مفاهيم كليدي در مطالعات شهري

مفاهيم كليدي در مطالعات شهري تأليف : مارك گوتدينر ، ليلي باد ترجمه : فرامرز عظيمي و علي رضائيان قراگوزلو و اسماعيل قادري - شهرسازي - كتاب پرهام - مكتب شيكاگو - شهر - اجتماع - تعاريف استان ،مكان، مناطق آماري مادر شهر و ساير سرشماري ها - قلمروزدايي و قلمروسازي - آموزش و بازتوليد نيروي كار - نگراني هاي زيست محيطي - فضاي زنانه - بحران مالي - نوسازي - گتو و جداسازي نژادي - شهرهاي جهاني - بي خانماني (خانه به دوشي ) - مسكن - مهاجرت برون مرزي و درون مرزي - نابرابري و فقر - اقتصاد غيررسمي - فضاي مردانه - مدلهاي رشد شهري - مناطق كلانشهري چند مركزي - محله - شهرسازي نوين - فعاليت هاي شبانه - ابرشهري و شهر اوليه - پياده رو و خودرو - برنامه ريزي شهرها ،حومه ها و مناطق كلانشهري - شهرنشيني پسامدرن و مدرن - حفاظت - املاك و مستغلات - زاغه ها و حلبي آبادها - رويكرد اجتماعي فضايي - پراكندگي - حومه و حومه نشيني - شهرسازي پايدار - توسعه ناموزون ،چرخه هاي جهش و سقوط - جنبش هاي اجتماعي شهر و حومه - سياست هاي شهر و حومه - خشونت و جرم شهري - شهرنشيني و شهرسازي - مفاهيم كليدي در مطالعات شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر