روند تخریب اراضی در استرالیا

کد شناسه :9793
روند تخریب اراضی در استرالیا

روند تخریب اراضی در استرالیا تألیف : بوقتون - تانیش ترجمه : محمد جعفری ، رضا خلیل ارجمندی ، محمد طهورث - جغرافیا - کتاب پرهام - 1 : مقدمه تخریب اراضی در استرالیا 2 : شرایط محیطی استرالیا 3 : خاک ها 4 : پوشش گیاهی 5 : تغییرات محیطی در استرالیا 6 : فرسایش آبی 7 : فرسایش بادی 8 : شوری 9 : تخریب ساختمان خاک 10 : تغییر اکوسیستم و تخریب اراضی 11 : سیاست هایی برای یک آینده پایدار - روند تخریب اراضی در استرالیا - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر