آهنگ صنعت ‌‌آواي شهر

کد شناسه :10366
آهنگ صنعت ‌‌آواي شهر

آهنگ صنعت ،آواي شهر (نگاهي به تحول صنعتي شهرها ) تأليف : اسماعيل شيعه - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : صنعتي شدن شهر 2 : صنعت و شهر در قرن نوزدهم اروپا 3 : نگرش به صنعت در انديشه هاي شهرسازي 4 : مباني استقرار صنعت در شهر 5 : سابقه تأثير صنعت بر چند شهر نمونه جهان 6 : مديريت شهري و منطقه اي در كشورهاي پيشرفته صنعتي 7 : مديريت شهري و منطقه اي در كشورهاي در حال توسعه صنعتي 8 : عوامل موثر بر ساختار كالبدي - فضايي شهرها - آهنگ صنعت ،آواي شهر (نگاهي به تحول صنعتي شهرها ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر