حکمروایی نوین شهری ج 2

کد شناسه :14978
حکمروایی نوین شهری ج 2

حکمروایی نوین شهری : رویکردها ، مفاهیم ، مسائل و چالش ها جلد دوم تألیف : علی اصغر محکی ، سید احمد فیروزآبادی ، حسین ایمانی جاجرمی ، محمدحسین پناهی و ... شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : شهرداری به منزله یک نهاد اجتماعی ، طرح انتقادی برخی مباحث نظری پایه 2 : وضعیت مطلوب فرهنگی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی در افق چشم انداز 1404 - 3 : چشم انداز وضعیت مطلوب مدیریت شهری در افق 1404 - 4 : امکان یا امتناع تبدیل شهرداری از سازمان خدماتی به نهادی اجتماعی : توجه به راهکارهای همکاری و شراکت با سازمان های داوطلبانه 5 : بازشناسایی چالش های حقوقی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی 6 : زوریخ الگویی برای مشارکت شهروندی 7 : وضعیت موجود و مطلوب شهروندی اجتماعی در تهران و راهکارهای ارتقای آن 8 : اهداف ، وظایف و مأموریت های مدیریت شهری در شرایط شکل گیری نهاد اجتماعی 9 : هویت ، شهروندی فرهنگی و نقش شهرداری ها 10 : نهادهای اجتماعی در مدیریت شهری ، مرور سه تجربه در ایران ( شورایاری ، سازمان های محله محور ، طرح مدیریت محله ) 11 : شناخت وضعیت اعتماد نهادی و عوامل موثر بر اعتماد نهادی به شهرداری تهران 12 : رابطه قدرت و نقش شهرداری در شکل گیری نشانه های شهری مدرن تهران ، مطالعه موردی : شمس العماره ، برج آزادی ، برج میلاد 13 : بررسی سیر تحول شهرداری تهران از سازمانی خدماتی تا نهادی اجتماعی 14 : جایگاه نظارت همگانی در حوزه نهاد اجتماعی شهرداری - حکمروایی نوین شهری ، رویکردها ،مفاهیم ، مسائل و چالش ها جلد دوم - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر