روش های تحقیق در روان شناسی محیط - قره بگلو

کد شناسه :15656
روش های تحقیق در روان شناسی محیط - قره بگلو

روش های تحقیق در روان شناسی محیط تألیف : رابرت گیفورد ترجمه : مینو قره بگلو ، محمدتقی پیر بابائی ، زهرا علی نام - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : درآمد : روان شناسی محیط و روش های آن 2 : روش های مشاهداتی : نخستین گام علم 3 : نقشه برداری و دریابی رفتار 4 : طرح های پژوهش برای موضوعات محیطی 5 : توافق بر سر عدم توافق : راهنمای عملی برای اجرای پژوهش های پیمایشی در روان شناسی محیط 6 : چه کسی دغدغه دارد ؟ سنجش نگرش های محیطی 7 : رویکردهای کیفی در پژوهش های محیط و رفتار : درک تجربیات محیطی و مکانی ، معانی و اقدامات 8 : آشکارسازی نظام های مفهومی مکان ها 9 ک روش های رفتاری در حوزه پژوهش شناخت فضایی 10 : ریز جهان ها : استفاده از رایانه برای درک تصمیم های مرتبط با بهره برداری از منابع طبیعی 11 : شبیه سازی محیط های طراحی شده 12 : طرح ریزی محیط مصنوع : برنامه ریزی 13 : آیا آن طرح مؤثر بوده است ؟ ارزیابی پس از سکونت 14 : پژوهش عمل نگر : بهبود کاربست 15 : طرح های پژوهشی برای سنجش اثربخشی مداخلات 16 : کاربست علوم رفتاری در توسعه پایدار محیط 17 : بهبود عملکرد انسان : محیط درمانی و رویکردهای بهداشتی محیط 18 : پژوهش و طراحی برای جمعیت های خاص 19 : آمار پیشرفته در پژوهش محیط و رفتار :مدل سازی چند سطحی و مدل سازی معادلات ساختاری 20 : فراتحلیل : تحلیل تحلیل ها - روش های تحقیق در روان شناسی محیط - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر