مدیریت حس منطقه

کد شناسه :5176
مدیریت حس منطقه

مدیریت حس منطقه تألیف : لینچ کوین ترجمه : مرجان بابائی - شهرسازی - کتاب پرهام - مدیریت حس منطقه - چه کسی آن را اداره می کند ؟ برای چه ؟ احساس کردن و عمل کردن - تصور مکان و زمان - محیط ها و ارتباط - درک زندگی - زمنیه ها و محدودیت ها - زمینه اجرایی و قانونی مدیریت حسی - انواع فعالیت های منطقه ای - تشخیص - سیاست - قانون گذاری - طراحی - استراتژی برای ارزیابی و اقدام -مرحله آغازین - سه مسیر - بخش ثابت - برخی موضوعات متداول - اولویت ها - حفاظت - سیاست - علم و احساس - پیوست 1 : نمونه های انجام شده تا امروز - پیوست 2 : شرحی بر انواع روش ها - پیوست 3 : شواهد و مستندات - پیوست 4 : نمونه های تفصیلی اما فرضی از کیفیت حسی در مطالعات منطقه ای - مدیریت حس منطقه - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر