معنی هنر

کد شناسه :6631
معنی هنر

معنی هنر تألیف : هربرت ادوارد رید ترجمه : نجف دریابندری - هنر - کتاب پرهام - 1 : تعریف هنر 2 : حس زیبایی 3 : تعریف زیبایی 4 : تمایز هنر و زیبایی 5 : هنر به عنوان شهود 6 : آرمان کلاسیک 7 : تنوع هنر 8 : هنر و جمالشناسی 9 : صورت و بیان 10 : تقسیم طلایی 11 : محدودیتهای هماهنگی هنری 12 : تصرف 13 : نقش 14 : عنصر شخصی 15 : تعریف نقش 16 : تعریف صورت 17 : نگریستن به تابلو نقاشی 18 : امپاتی 19 : احساساتیگری 20 : ضرورت صورت 21 : محتوی 22 : سفالگری : هنر بی محتوی 23 : هنر انتزاعی 24 : صورتسازی : هنر انسانی 25 : ارزشهای روانشناختی 26 : عناصر اثر هنری 27 : وحدت 28 : نقشهای ساختمانی 29 : هنر بدوی 30 : نقاشی بوشمن 31 : اهمیت هنر بدوی 32 : هنر اورگانیک و هندسی 33 تداخل اصول اورگانیک و هندسی 34 : هنر و دیانت 35 : هنر و اومانیسم 36 : هنر روستایی 37 : هنر ملی : مصر 38 : هنر قبطی 39 : اهرام 40 : پیکرهای مصری 41 : منشأ سخنهای تاریخی 42 : هنر چینی 43 : هنر ایرانی 44 : هنر بیزنطی 45 : برخورد با هنر مسیحی 46 : نیروهای مادی و غیر مادی 47 : نفوذ کلیسا 48 : هنر گوتیک 49 : گوتیک انگلیسی 50 : هنر رنسانس 51 : طراحیهای استادان ایتالیایی .....89 : اراده معطوف به صورت 90 : ارزشهای نهایی - معنی هنر - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر