مدیریت پروژه های عمرانی

کد شناسه :7189
مدیریت پروژه های عمرانی

مدیریت پروژه های عمرانی تألیف : پرویز قدوسی - عمران - کتاب پرهام - 1 : مفهوم و وظایف مدیر پروژه و نگرش سیستم 2 : اختیار ، مسئولیت و قدرت 3 : ساختارهای سازمانی 4 : انگیزش و عوامل مؤثر 5 : مدیریت ارتباطات پروژه 6 : هدایت و رهبری پروژه 7 : مدیریت منابع انسانی پروژه 8 : بررسی عملکرد تیم های کاری 9 : بهره وری در پروژه ها 10 : مدیریت تدارکات پروژه 11 : مدیریت تغییر 12 : مدیریت اختلاف یا تعارض 13 : حل مشکل و تصمیم گیری در پروژه 14 : مدیریت کیفیت پروژه 15 : مباحث نوین مدیریت پروژه بخش الف 16 : مباحث نوین مدیریت پروژه بخش ب - مدیریت پروژه های عمرانی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر