مقدمه ای بر تاریخ و تحول شهرنشینی با تاکید بر ایران

کد شناسه :777
مقدمه ای بر تاریخ و تحول شهرنشینی با تاکید بر ایران

مقدمه ای بر تاریخ و تحول شهرنشینی با تأکید بر ایران تألیف : حجت مهکویی ، حمید صابری - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : کلیات و مفاهیم 2 : شهر و شهرنشینی در بین النهرین ، یونان و رم 3 : تاریخ شهر و شهرنشینی در دوران استثمار گرایی ، رنسانس و ماقبل صنعتی 4 : شهر و شهرنشینی در خاورمیانه و سرزمین های اسلامی 5 : نظام اجتماعی ، شهر و شهرنشینی در ایران قبل و بعد از اسلام - مقدمه ای بر تاریخ و تحول شهرنشینی با تأکید بر ایران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر