توسعه روستایی اولویت بخشی به فقرای روستایی

کد شناسه :9267
توسعه روستایی اولویت بخشی به فقرای روستایی

توسعه روستایی ، اولویت بخشی به فقرای روستایی تألیف : رابرت چمبرز ترجمه : مصطفی ازکیا - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : فقر نامرئی و نامحسوس روستایی 2 : دو فرهنگ متفاوت مصلحان توسعه 3 : چگونگی یادگیری مصلحان توسعه روستایی 4 : کدام دانش 5 : فقر یک پارچه روستایی 6 : چه باید کرد ؟ 7 : حرفه گرایی جدید : اولویت بخشی به فقرا 8 : اقدام عملی - توسعه روستایی ، اولویت بخشی به فقرای روستایی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر