كودك و طبيعت - درسنامه مدرسه طبيعت

کد شناسه :12143
كودك و طبيعت - درسنامه مدرسه طبيعت

كودك و طبيعت (درسنامه مدرسه طبيعت ) پژوهش هاي رواني ، اجتماعي ، فرهنگي و تكاملي ) تأليف : پيتر كان ، استفن كلرت ترجمه : عبدالحسين وهابزاده ، آرش حسينيان - كتاب پرهام - شهرسازي - 1 : نخستي ها و طبيعت : زيست گرايي به عنوان يك الگوي عمومي 2 : دنياي بوم شناختي كودك 3 : تكوين زيست شناسي عاميانه : نگاهي بر فهم كودكان از طبيعت از منظر علوم شناختي 4 : وابستگي كودك به طبيعت : ساختار ، رشد و مشكل فراموشي نسلي زيست محيطي 5 : تجربه طبيعت : اثر آن بر تكوين عاطفي ، شناختي و ارزشي كودكان 6 : حيوانات : پلي به سوي مراقبت از طبيعت 7 : حيوانات در آموزش هاي درماني : راهنماي وضعيت آستانه 8 : لكه هاي زمان : شيوه چندگانه بودن در طبيعت در كودكي 9 : نوجوان و محيط طبيعي : وقت استراحت 10 : نوجوانان و هويت بوم شناختي : حضور در طبيعت دست نخورده 11 : اقتصاد سياسي و بوم شناسي دوران كودكي 12 : بهشت در يك قطعه زمين رها : مكان هاي خاص ، گونه هاي زيستي و كودكان در همسايگي طبيعت - كودك و طبيعت (درسنامه مدرسه طبيعت ) پژوهش هاي رواني ، اجتماعي - فرهنگي و تكاملي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر