مبانی پژوهش کیفی - فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای - افشار

کد شناسه :14727
مبانی پژوهش کیفی - فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای - افشار

مبانی پژوهش کیفی ، فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای تألیف : انسلم استراوس ، جولیت کربین ترجمه : ابراهیم افشار - کتاب پرهام - بخش اول : ملاحظات کلی : 1 : پیش درآمد 2 : توصیف ، نظم دادن مفهومی و نظریه سازی 3 : تعامل میان پژوهش کیفی و کمی 4 : ملاحظات عملی بخش دوم : روش های کدگذاری : 5 : تحلیل از راه بررسی میکروسکوپی داده ها 6 : عملیات پایه 7 : ابزارهای تحلیل 8 : کدگذاری باز 9 : کدگذاری محوری 10 : کدگذاری گزینشی 11 : کدگذاری فرایند 12 : ماتریس شرطی ، پیامدی 13 : نمونه گیری نظری 14 : یادداشت تحلیلی و نمودار بخش سوم : به پایان بردن کار : 15 : نوشتن پایان نامه و تک نگاشت و سخنرانی پژوهشی 16 : ملاک های ارزشیابی 17 : پرسش و پاسخ با دانشجویان - مبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر