دینامیک خطوط ریلی پرسرعت - مدل ها ، الگوریتم ها و کاربردها - اسماعیلی

کد شناسه :15282
دینامیک خطوط ریلی پرسرعت - مدل ها ، الگوریتم ها و کاربردها - اسماعیلی

دینامیک خطوط پرسرعت ریلی ( مدل ها ، الگوریتم ها و کاربردها ) تألیف : شیائویان لی ترجمه : مرتضی اسماعیلی ، سیداحمد سیدحسینی - عمران - کتاب پرهام - 1 : منابع تحقیقات دینامیک خط و استانداردهای مربوطه 2 : روش تحلیلی جهت تحلیل دینامیکی سازه خط 3 : روش تبدیل فوریه جهت تحلیل دینامیکی سازه خط 4 : تحلیل رفتار ارتعاشی سازه خط بالاگذر 5 : طیف توان ناهمواری خط و شبیه سازی عددی 6 : مدل تحلیل دینامیکی قائم سیستم وسیله نقلیه - خط ریلی 7 : الگوریتم تکرار متقابل در تحلیل ارتعاش سیستم وسیله نقلیه - خط ریلی 8 : مدل المان متحرک و الگوریتم آن 9 : مدل و الگوریتمی برای المان خط و المان وسیله نقلیه 10 : تحلیل دینامیکی اندرکنش وسیله نقلیه خط با المان های محدود در سیستم 11 : مدل تحلیل دینامیکی قائم سیستم اندرکنش وسیله نقلیه - خط - سابگرید - زمین 12 : تحلیل رفتار دینامیکی سیستم اندرکنش قطار - خط بالاستی - سابگرید 13 : تحلیل رفتار دینامیکی سیستم اندرکنش قطار - دال خط - سابگرید 14 : تحلیل رفتار دینامیکی ناحیه انتقال بین خط بالاستی و خط بدون بالاست 15 : تحلیل ارتعاش محیطی ناشی از خطوط متروی دارای هم پوشانی - دینامیک خطوط پرسرعت ریلی ( مدل ها ، الگوریتم ها و کاربردها ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر