روش و نظریه در علوم اجتماعی - ترکمه

کد شناسه :14172
روش و نظریه در علوم اجتماعی - ترکمه

روش و نظریه در علوم اجتماعی تألیف : دیوید هاروی ، توماس تی سکین و دیگران ترجمه : آیدین ترکمه ، صادق پیوسته ، مرتضی کریمی و دیگران - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : درهم تنیدگی روش ، نظریه و واقعیت 2 : دیالکتیک فضا زمان 3 : دیالکتیک سرمایه : تفسیری اونویی 4 : ساز و کارهای میان برد 5 : شناخت طبقه : به سوی یک رویکرد تحلیلی یکپارچه 6 : روش تبارشناختی فوکو 7 : کار ماندگار در مورد نگاه های خیره قوم نگاری ویدئوویدئویی ، همچون نوعی روش شناسی جایگزین 8 : مردم نگاری روایی 9 : روش های نوظهور در پژوهش خود مردم نگارانه روایت خودمردم نگارانه و چرخش چندمردم نگارانه 10 : تفکر پسا -استعماری چیست ؟ - روش و نظریه در علوم اجتماعی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر