مقدمه ای بر جغرافیای اجتماعی شهری

کد شناسه :15281
مقدمه ای بر جغرافیای اجتماعی شهری

مقدمه ای بر جغرافیای اجتماعی شهری پل ناکس ، استیون پینچ محمود شورچه - شهرسازی ، جامعه شناسی شهری مدیریت شهری دکترای شهرسازی -کتاب پرهام - انتشارات : پرهام نقش - 1 : جغرافیای اجتماعی و دیالکتیک اجتماعی - فضایی 2 : تغییر زمینه اقتصادی زندگی شهری 3 : فرهنگ های شهرها 4 : الگوهای تمایز بخشی اجتماعی - فضایی 5 : چارچوب های فضایی و نهادی : شهروندان ، دولت و جامعه مدنی 6 : ساختارهای تأمین ساختمان و تولید اجتماعی محیط شهری 7 : ابعاد اجتماعی شهرگرایی مدرن 8 : جدایی گزینی و اجتماع گزینی 9 : واحد همسایگی ، اجتماع محلی و برساخت اجتماعی مکان 10 : محیط و رفتار در زمینه های شهری 11 : جابجایی سکونتی و تحول محله 12 : تغییر و تعارض شهری 13 : آینده جغرافیای اجتماعی شهری : پیشرفت های اخیر - مقدمه ای بر جغرافیای اجتماعی شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر