برنامه ریزی استراتژیک توسعه منطقه ای

کد شناسه :4955
برنامه ریزی استراتژیک توسعه منطقه ای

مبانی نظری و تجارب به کارگیری ماتریس تحلیلی سوات ( swot ( در برنامه ریزی استراتژیک توسعه منطقه ای تجربه کشورهای اسکاندیناوی و یک تجربه از ایران نوشته محمد حسین شریف زادگان و بهزاد ملک پور اصل - شهرسازی - کتاب پرهام 1 : مباحث نظری در برنامه ریزی استراتژیک توسعه منطقه ای و کاربرد ماتریس تحلیلی سوات 1 : سیر تحول رهیافت جامع برنامه ریزی به رهیافت برنامه ریزی استراتژیک 2 : فرایند تجزیه و تحلیل استراتژیک پیش از برنامه ریزی و توسعه استراتژیک 3 : فرایند برنامه ریزی استراتژیک توسعه منطقه ای بر اساس پیشنهاد برایسون 4 : فرایند برنامه ریزی استراتژیک توسعه منطقه ای بر اساس پیشنهاد اتحادیه متروپولیس 5 : روش های تدوین استراتژی بخش دوم : تجارب کشورهای اسکاندیناوی در به کارگیری ماتریس تحلیلی در برنامه ریزی استراتژیک 6 : برنامه های اجرایی برگزیده برای تحلیل 8 : سوات در درون متن مدیریت استراتژیک 9 : مدل پایه : سوات به منزله یک واسطه بین عوامل درونی و بیرونی 10 : ارزیابی پتانسیل یادگیری تحلیل سوات در اسناد برنامه ریزی منطقه ای کشورهای اسکاندیناوی 11 : نتیجه گیری بخش سوم : تجربه ایران برنامه ریزی استراتژیک حوزه نفوذ آزادراه تهران -شمال 12 : معرفی ویژگی های کلی وضع موجود حوزه نفوذ آزادراه تهران -شمال 13 : تجزیه و تحلیل و ارائه راهکارهای برنامه ریزی استراتژیک حوزه نفوذ آزادراه 193 14 : استنتاجات برنامه ریزی استراتژیک 15 : تحلیل و نقد تهیه برنامه ریزی استراتژیک حوزه نفوذ آزادراه تهران شمال237 بخش چهارم : جمع بندی و نتایج کتاب مبانی نظری و تجارب به کارگیری ماتریس تحلیلی سوات (swot ) در برنامه ریزی استراتژیک توسعه منطقه ای تجربه کشورهای اسکاندیناوی و یک تجربه از ایران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر