برنامه ریزی استراتژیک توسعه منطقه ای

کد شناسه :4955
برنامه ریزی استراتژیک توسعه منطقه ای

مباني نظري و تجارب به كارگيري ماتريس تحليلي سوات ( swot ( در برنامه ريزي استراتژيك توسعه منطقه اي تجربه كشورهاي اسكانديناوي و يك تجربه از ايران نوشته محمد حسين شريف زادگان و بهزاد ملك پور اصل - شهرسازي - كتاب پرهام 1 : مباحث نظري در برنامه ريزي استراتژيك توسعه منطقه اي و كاربرد ماتريس تحليلي سوات 1 : سير تحول رهيافت جامع برنامه ريزي به رهيافت برنامه ريزي استراتژيك 2 : فرايند تجزيه و تحليل استراتژيك پيش از برنامه ريزي و توسعه استراتژيك 3 : فرايند برنامه ريزي استراتژيك توسعه منطقه اي بر اساس پيشنهاد برايسون 4 : فرايند برنامه ريزي استراتژيك توسعه منطقه اي بر اساس پيشنهاد اتحاديه متروپوليس 5 : روش هاي تدوين استراتژي بخش دوم : تجارب كشورهاي اسكانديناوي در به كارگيري ماتريس تحليلي در برنامه ريزي استراتژيك 6 : برنامه هاي اجرايي برگزيده براي تحليل 8 : سوات در درون متن مديريت استراتژيك 9 : مدل پايه : سوات به منزله يك واسطه بين عوامل دروني و بيروني 10 : ارزيابي پتانسيل يادگيري تحليل سوات در اسناد برنامه ريزي منطقه اي كشورهاي اسكانديناوي 11 : نتيجه گيري بخش سوم : تجربه ايران برنامه ريزي استراتژيك حوزه نفوذ آزادراه تهران -شمال 12 : معرفي ويژگي هاي كلي وضع موجود حوزه نفوذ آزادراه تهران -شمال 13 : تجزيه و تحليل و ارائه راهكارهاي برنامه ريزي استراتژيك حوزه نفوذ آزادراه 193 14 : استنتاجات برنامه ريزي استراتژيك 15 : تحليل و نقد تهيه برنامه ريزي استراتژيك حوزه نفوذ آزادراه تهران شمال237 بخش چهارم : جمع بندي و نتايج كتاب مباني نظري و تجارب به كارگيري ماتريس تحليلي سوات (swot ) در برنامه ريزي استراتژيك توسعه منطقه اي تجربه كشورهاي اسكانديناوي و يك تجربه از ايران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر