برنامه ریزی برای تنوع سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهانی آکنده از تفاوت ها

کد شناسه :15315
برنامه ریزی برای تنوع سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهانی آکنده از تفاوت ها

برنامه ریزی برای تنوع : سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهانی آکنده از تفاوت ها تألیف : دوری ریوز ترجمه : مرتضی رستمی - شهرسازی - کتاب پرهام - بخش یکم : تنوع ، پایداری ، فضا و مکان 1 : تلفیق برابری و تنوع 2 : توسعه پایدار 3 : فضا و مکان بخش دوم : رویکردهای برنامه ریزی بخش سوم : شیوه ی مواجهه با تنوع و برابری : 1 : تضمین های مرتبط با برابری در قانون اساسی و دیگر قوانین 2 : شواهد موجود برای تنوع و برابری 3 : برزنی 4 : تدوین پایان نامه ،برزنی در عمل 5 : مشارکت عمومی 6 : حرفه های دارای تنوع 7 : توانمندی فرهنگی 8 : برنامه ریزی برای تغییر - برنامه ریزی برای تنوع : سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهانی آکنده از تفاوت ها - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر